Správa o transparentnosti za rok 2008

Správa o transparentnosti za rok 2008

Audítorská spoločnosť FINECO v zmysle § 24, ods. 1) a 2), zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zverejnila správu  o transparentnosti za rok 2008.